MN164, nybygning i 1869

Baggrunden

Forfatterinden Dagmar Larsen er datterdatter efter den berømte storkøbmand i Nibe, Søren Nielsen. I 1869 foretager hendes far, købmand Anthon Larsen, en nybygning på matrikelnummer 164 på Nibe Bygrunde. Det er en stald, som købmanden har ladet opføre på en toft på grunden. Bygningen bliver optaget i byens brandforeningsprotokol den 7. januar 1869. To af byens bygningssagkyndige håndværkere, snedker Drejer og murer Christensen, er sat til at vurdere ejendommen under ledelse af byfoged auditør Hald, som netop er blevet udnævnt til også at være byens borgmester.

Her ses starten på originalkilden:

For at få et brugbart billede af hvor bygningen er placeret, har jeg her anvendt et af de mange kort, der er konstrueret over byen i perioden:

Matrikelkort over Nibe bygrunde 1892

Landinspektør Baumanns oprindelige kort fra 1867 er som det fremgår af kortet efterfølgende suppleret med ændringer helt op til 1891. Bygningen ses her markeret med teksten: "Den nye bygning".

Brandtaksationsprotokol, 18-1:

År 1869 den 7. januar har vi undertegnede, jeg snedker og tømrermester J. J. Drejer og jeg murermester H. Christensen, begge af Nibe, ifølge øvrighedens udmeldelse og under vejledning af byskriveren, auditør, by- og herredsfoged Hald foretaget følgende taksation til indtegning under Købstædernes Brandforsikring.
18-1: På en købmand Anthon Larsen tilhørende, forhen ubebygget toft fandtes med facade ud imod Naboløsgadens søndre side nu opført et ét etages hus af grundmur til alle sider med tag tækket med tagpap, 15 fag á 2 alen og 3 alen bred, bræddeloft over det hele, i begge gavlene mure af kampesten, 2 indkørselsporte, indrettet til stald, men dog endnu ikke forsynet med krybber, derimod fornødne vinduer af jern og lemme på loftet. Der er intet ildsted.
Denne ejendom takserer vi i den stand, den nu er, til 60 rd. pr. fag eller i alt til 900 rd.
At vi har afholdt denne taksation samvittighedsfuldt og efter vor bedste overbevisning, det ville vi med vor ed under vort værneting bekræfte.

Jens J. Drejer og Hans Christensen. Som overværende. Hald

Fremlagt og afhjemlet under Nibe Bytings Ret, den 7. januar 1869.

Hald